Regulamin

Przedstawiamy Państwu regulamin II Łódzkiego Biegu Niepodległości, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2015. Prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią.

 

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego II Łódzki Bieg Niepodległości: kliknij tutaj.

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego do udziału w II Łódzkim Biegu Niepodległości osoby niepełnoletniej: kliknij tutaj.

 

 

REGULAMIN II ŁÓDZKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI 2015

 

I. ORGANIZATOR
Klub Sportowy „Alaska" z siedzibą w Łodzi.

II. WSPÓŁORGANIZATOR

1. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

III. CELE
1. Upamiętnienie 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

4. Promocja miasta Łodzi.

IV. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 11 listopada 2015 r. w Łodzi.

2. Start i meta będą miały miejsce na głównej alejce parku im. Józefa Piłsudskiego łączącej Ogród Zoologiczny z Lunaparkiem w okolicach stawu.

3. Start nastąpi o godzinie:

• 11:00 – bieg główny

• 13:00 – biegi dla dzieci

V . TRASA, DYSTANS

1. Trasa będzie przebiegać alejkami parkowymi o nawierzchni asfaltowej oraz kostki brukowej.

2. Dystans dla biegaczy wynosi 10 km i posiada atest PZLA.

3. Uczestnicy będą mieli do pokonania dwie pętle.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.

5. Punkt z wodą znajdować się będzie na 5 kilometrze.

6. Szczegóły dotyczące biegów dla dzieci opublikowane zostaną na 30 dni przed zawodami.

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Łączna liczba uczestników w biegu głównym ograniczona jest do 900 osób.

2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 90 minut.

3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, 5 kilometrze i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.

5. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych w numerze startowym.

6. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń na bieg głowny można dokonywać od dnia 11 września drogą elektroniczną – internetową poprzez stronę www.bieg11listopada.pl

2. Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 października 2015 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

3. Każdy zawodnik po dokonaniu rejestracji powinien w ciągu 5 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

4. O kwocie opłaty startowej decyduje czas wpływu środków na konto.

5. Zapisy do biegów dla dzieci odbędą poprzez rejestrację elektroniczną. Szczegółowe informacje określa regulamin biegów dziecięcych.

6. Pakiety startowe odbierać można w biurze zawodów:
-  w dniu 9 i 10 listopada w godzinach od 15 do 20 (dotyczy to wszystkich uczestników biegu głównego jak i biegów dziecięcych)

-  w dniu 11 listopada w godzinach od 7:30 do 10:00 (tylko mieszkańcy spoza Łodzi*)
-  w dniu 11 listopada w godzinach od 10:00 do 12:00 (biegi dziecięce)
 *zgodnie z dokumentem tożsamości, weryfikowanym w biurze zawodów

7. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VIII. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby, które do dnia 11 listopada 2015 ukończą 16 lat.

2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia "Zgody do udziału w Biegu" (kliknij) podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna. Wzór „Zgody do udziału w Biegu" jest dostępny na stronie internetowej www.bieg11listopada.pl i w biurze zawodów.

3. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku

6. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin

7. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy oraz agrafki do jego przypięcia, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, możliwość wykonania zdjęć w fotobudce, napój oraz posiłek regeneracyjny. Inne świadczenia uzależnione są od hojności sponsorów biegu.

8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.

9. Dopuszcza się udział osób startujących z kijkami, jednak zobowiązani są oni poruszać się lewą stroną trasy oraz stanąć na starcie za ostatnim zawodnikiem bez kijków.

10. Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.

11. Zawodnicy na mecie nieposiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będą sklasyfikowani.

12. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników. Ich rozmieszczenie będzie przedstawione na mapce sytuacyjnej.

13. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w biegu.

14. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

IX. OPŁATY

1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

• Dla pierwszych 97 uczestników Biegu  – 20 zł;
• Do osiągnięcia limitu 500 osób   – 35 zł;
• Do osiągnięcia limitu 900 osób – 50 zł.

2. Impreza dofinansowana jest z budżetu Miasta Łodzi w ramach konkursu Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

3. Opłata startowa za udział w biegach dziecięcych wynosi 7 zł niezależnie od daty zapłaty.

4. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1945 i starsze.

6. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

8. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z kwotą przypadającą dla danego limitu.

9. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać ze sobą upoważnienie (kliknij) od uczestnika imprezy.

11. Istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2015 r. Warunkiem jest dokonanie zgłoszenia pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz wniesienie opłaty w wysokości 10,00 zł na konto podane w zwrotnej wiadomości.

X. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów w dniach 9-10 listopada mieścić się będzie w budynku Stadionu Miejskiego przy ulicy Unii Lubelskiej 2.
W dniu imprezy biuro zawodów zlokalizowane będzie na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Łodzi przy ulicy Srebrzyńskiej 95, na terenie parku im. Józefa Piłsudskiego.
Biuro będzie czynne w dniu 9-10 listopada w godzinach 15.00 - 20.00, a 11 listopada, w godzinach 7.30 – 12.00. (Odbiór pakietów - zgodnie z punktem VII. ZGŁOSZENIA)

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

XII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Podstawą ustalenia klasyfikacji będą uzyskane wyniki według pomiaru czasu zatwierdzone przez Sędziego Głównego.

2. Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:

- kobiet;

- mężczyzn.

3. Prowadzona będzie również dodatkowa klasyfikacja najlepszych Łodzian z podziałem na kobiety i mężczyzn.

4. Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

5. Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

6. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Sędziego Głównego, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.

8. Uroczyste wręczenie pucharów i nagród nastąpi w dniu biegu ok. godziny 12.30. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.

2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, jednakże nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie.

3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe (tj. powyżej 200 zł) pozostawione w depozycie.

5. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

6. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

8. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg .

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

10. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

 

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie www.bieg11listopada.pl